ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Giới thiệu

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả các website, ứng dụng hoặc dịch vụ do Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam cung cấp.

2. Quy định chung

Khi sử dụng các website, ứng dụng hoặc dịch vụ của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong đây.

3. Quyền và nghĩa vụ của người dùng

Quyền của người dùng:

 • Sử dụng các website, ứng dụng hoặc dịch vụ của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam theo đúng mục đích và quy định của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam.
 • Được cung cấp thông tin, dịch vụ theo đúng cam kết của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam.
 • Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ của người dùng:
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều khoản sử dụng của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam.
 • Không sử dụng các website, ứng dụng hoặc dịch vụ của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam vào các mục đích bất hợp pháp, trái đạo đức hoặc vi phạm quyền lợi của người khác.
 • Chịu trách nhiệm về các hành vi của mình khi sử dụng các website, ứng dụng hoặc dịch vụ của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam.

4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam

Quyền của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam:

 • Sử dụng thông tin của người dùng để cung cấp dịch vụ theo đúng cam kết.
 • Thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt các website, ứng dụng hoặc dịch vụ của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam mà không cần thông báo trước.
 • Yêu cầu người dùng cung cấp thông tin để xác minh danh tính hoặc để đảm bảo an ninh cho các website, ứng dụng hoặc dịch vụ của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam.
 • Nghĩa vụ của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam:
 • Cung cấp các website, ứng dụng hoặc dịch vụ theo đúng cam kết.
 • Bảo vệ quyền lợi của người dùng theo quy định của pháp luật.

5. Các quy định khác

Điều khoản sử dụng này có thể được Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các website, ứng dụng hoặc dịch vụ của Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Công ty THNHH Macca Coffee Việt Nam
 • Website: https://maphe.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/maccacoffeevietnam
 • Địa chỉ: 65 Thôn Ea Chiêu, Ea Tân, Krông Năng, Đắk Lắk
 • Số điện thoại: +84342134175
 • Email: maphecorp@gmail.com